rulet sayi tahmini bahis siteleri

Mealimize neden: “Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri” dedik ve; “Okullarda Kur’an Meali Öğretim Plânı Tavsiyesi”…

23 Haziran 2012, Kur'an Mealimiz Hakkında, Yorum Yok »

Mealimize neden:

“Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri” dedik?!..

(Aşağıdaki bilgileri inşaallah 2013 yılında basılması plânlanan;
“Yeniden Gözden Geçirilmiş Son Baskının ilk sayfalarında yer alacaktır.)
 

 

Neden AKIL VE BİLİM IŞIĞINDA ÇEVİRİ dedik; bunu özellikle kendilerini İslâmî kesim olarak bildiğimiz bazı çevreler anlamak istemedi: “Vay efendim Kur’an akıl ve bilim ile açıklamak ta neymiş”, diyerek tepki gösterdi!.. Oysa biz aşağıda izah ettiğimiz gibi özellikle İLGİLİ BAZI AYETLERİ; “23 Ana Bilim Dalı ile Ayetlerin Anlamını” doğru anlamaya/vermeye gayret göstermeye çalıştık.

|

Bazı ayetler

|

Allah’ın adıyla

«175. ONLARA, şu kimsenin haberini de oku/anlat:
Kendisine ayetlerimizi vermiştik, onlardan sıyrılıp çıktı.
Şeytanın peşine takıldı nihayet azgınlardan oluverdi.
176. Hak eden/lâyık olsaydı, bunlarla onu yükseltirdik.
Fakat o, yere saplandı ve ihtirasının/hevasının peşine takıldı.
Onun hali, köpeğin hali gibidir;
üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur,
onu terkedip kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur.
İşte, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu böyledir.
Bu kıssayı anlat, belki düşünüp öğüt alırlar!
177. Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misali ne kötüdür!
Nefislerine zulmediyorlar.
178. Allah kime (Hz. Muhammed gibi elçi seçerek) yol gösterirse,
hidayete eren işte odur!
Ve kimi,
(Kur’an ile düzelmek istemeyip yanlış hayat tarzını seçenleri) de
sapıklığında bırakırsa,
işte hüsrana uğrayanların kendileri onlardır.
179. Hiç kuşkusuz; cin
ve
insanın suçlularından birçoğunu (hakedenleri) cehenneme atarız.
Kalpleri (akılları) vardır ama onunla ince
ve
derin düşünmüyorlar.
Gözleri vardır ama onlarla görmüyorlar,
kulakları vardır ama onlarla işitmiyorlar.
İşte onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar.
İşte onlar gafillerdir.
180. EN GÜZEL İSİMLER Allah’ındır.
Öyleyse, O’na bunlarla dua edin/O’nu bunlarla anın!
O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terkedin!
Onlar yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerdir.

181. YARATTIKLARIMIZDAN,
gerçeğe ileten bir toplum vardır,
onunla (gerçek ile/Kur’an ile) adaleti uygularlar.» [ARAF SURESİ’nden]

 |

|

«Meallerde dikkat edilmesi gerekenler:

[1] Bilim; varlıkları ve olayları inceler. Bilimin ispatlanmış hükümlerine (yani varlıkların ve olayların bilinen özelliklerine) çeviride/mealde bir zıtlık görürseniz, elinizdeki Çevirinin ilgili satırlarını çizerek, çeviriyi kabul etmeyiniz.Gönderilmiş Kitap Kur’an ile Yaratılmış Kitap Kainat (Bilim) asla çelişmez.

[2] Aklınıza, Mantığınıza, Vicdanınıza ters gelen çeviriyi reddetmeniz en doğal hakkınızdır. Hür iradenizi, hiçbir sınır tanımaksızın, özgürce kullanınız. Hür iradenize ters gelen bir ifadeyi reddetmeniz sizi dinden imandan çıkarmaz. Akıl, Allah’ın ayetidir. Kur’an da Allah’ın ayetidir. Akıl ile Ayet çelişmez.

[3] Mesleğinde uzmanlaşmış kişilere (Bilim Adamlarına) sorunuz. Çeşitli (iyi veya kötü) olayları yaşamış kişilerin tecrübelerini dinleyiniz.

Çevirinin bütünlüğü içerisinde birbirini tutmayan, çelişkili anlatımlar tespit ederseniz, çelişkileri çiziniz ve kabul etmeyiniz. Kur’an’da çelişki olmaz. (Bkz. Zümer: 27-28). Dolayısıyla Meallerde de çelişki olmamalıdır.» [SUNUŞ yazısından, Sh. 8]

|

Kur’an ayetlerinden öyle ayetler var ki; bunları bizim izah etmemiz mümkün değil. İşi bu anlamda Ehline bırakmamız gerekiyordu. Mesela; Fizik, Kimya, Biyoloji, Kozmoloji, Antropoloji gibi bilimsel içerikli ayetleri anlamak uzmanlık işidir. Biz ancak yüzeysel anlamda meseleleri algılayabiliriz. Bu anlamda, neden anlamıyorum diye üzülmeyin. Meselâ tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmaması meselesi gibi. Biz sadece bilgi olarak biliriz. Ama bilim adamları bu işin gerçeğini bilimsel anlamda bilir ve izah edebilirler. Özellikle Medeni Surelerin hazırlık aşamasında belirttiğimiz 23 Ana Bilim Dalında Uzman Bilim Adamlarımıza ihtiyaç vardır, dedik ve bu işi biz ciddiye aldık; sonuçta şükürler olsun ki; kısmen başardığımıza inanıyoruz. Bilindiği üzere Medeni Sureler; Savaş, Miras, Ticaret, Evlilik vb. hukuk konuları içerikli ve ağırlıklı Surelerdir.

Bu açıdan Bilim Adamlarımızın, yani Uzmanlarımızın yaşama katkı sağlamaları gerekmektedir.

Alet Bilimleri: Matematik, Mantık.

İnsan Bilimleri: Tarih, Felsefe, Psikoloji, Pedagoji, Filoloji (Dilbilim), Sanat, Ahlâk (İlahiyat).

Toplum Bilimleri: Hukuk, Siyaset, Sosyoloji, İktisat, Edebiyat, Antropoloji (insanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceler).

Fen Bilimleri: Fizik, Kimya, Biyoloji (bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceler),Kozmoloji (Uzay Bilim) ve

Pratik Bilimler: Mühendis, Mimar, Tıp ve Güvenlik Bilimlerinden kendini yetkin gören Bilim Adamlarımız; Kur’an’ı ana dillerinde yapılmış bir Meal’den okuyarak, uzman oldukları sahaya göre değerli tespitlerini bizimle paylaşmalılar. Bu çalışma hiçbir zaman durmamalı. Ölüm onları da, bizi de gelip buluncaya kadar sürmeli. Biz; bu Meal’e onlarca, yüzlerce katkısı olan kişilerden böyle faydalandık ve hâlâ faydalanmayı sürdürüyoruz. İşte buna biz “Akıl ve Bilim Işığında” katkı diyoruz. Aslında bu katkı; insanlığa, başka bir deyişle de yaşama ‘katkı’ sağlamaktır.» [Birinci Cilt Mekki Sureler, SUNUŞ yazısından, Sh. 5, Birinci Baskı, İstanbul 2009].

|

|

KUR’AN ÇEVİRİSİ/MEALİ İÇİN; ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAN BİLİMLER.
BİLİM: Konusu, metodu, teorileri, malûmatları olan bilgi disiplinleridir.

BİLİMLER: Allah’ın yarattığı kâinatın çeşitli konulara ayrılarak gözlenmesi, araştırılması, incelenmesi ve bilgi disiplinleri oluşturulmasıdır.

BİLİMİN TEORİLERİ: Bir oluşumu, bir olayı öğrenebilmek için varsayımlar, şüpheler ortaya atılır. Bilimin metoduna göre araştırmalar, deneyler yapılır. Ortaya atılan varsayım veya şüphe doğrulanabilirse, ispatlanabilirse bilimin malûmatı arasına girer. ORTAYA ATILAN TEORİ DOĞRULANAMAZSA, İSPAT EDİLEMEZSE GERÇEK BİLGİ SAYILMAZ. Teori (varsayım, şüphe) düzeyinde kalır.
Çeviri teorilere aykırı olabilir. Bu durumda çeviriyi düzeltmeye sakın kalkışmayınız.

BİLİMİN MALÛMATLARI: Malûmat; “Bilinenler” anlamına gelir. Bilimlerdeki prensipler, hükümler, kanunlar sürekli gelişir. Çeviri bunlara aykırılık taşımıyor. Herhangi bir insan çevirinin bilimin malûmatlarına aykırılık taşıdığını görürse, evindeki çeviriyi düzeltmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Bir Arap için de aynı çağrı geçerlidir. Kendi dilinde Kur’an’ı okurken, aklına gelen anlam (meal);

1- Kur’an’ın kendi içindeki dil kurallarına göre çelişmezliğine,

2- Kâinattaki varlıklar ve olaylar hakkındaki bilgilere uygunluğuna,

3- Aklına, mantığına ters gelmemesine,

4- Kalbinde (duygusal zekâsında) yaşayabildiği ayetlerdeki iç huzuruna dikkat etmelidir.

Bir Arap da bunlara dikkat etmediği takdirde Kur’an’dan istifâde etmesi söz konusu değildir.

Kur’an yeryüzünde onlarca dile çevrilmiş olup bu çağrı, çeviri okuyan herkes için geçerlidir.

TEŞEKKÜR: Bilimlerin gelişmesinde ilk insanlardan bugüne kadar bütün kavimlerin katkısı olmuştur. Bilimler hiçbir kavmin özel
mülkiyetinde değildir. Herkese teşekkürler.

HİKMET:
1- Kur’an’ın veya Çevirisi’nin kendi içindeki çelişmezliği,

2- Kâinattaki ayetlere (varlıklara ve olaylara) uygunluğu,

3- Akla, mantığa ters gelmemesi,

4- Kalbe (duygusal zekâya) yaşanılan ayetlerin huzur vermesi,

Bu dört işlem bir insanda mevcut ise hikmete ulaşmış demektir. Rasûllere hikmet Allah tarafından verilmiştir. İnsanlar ise kendi çabalarıyla hikmete ulaşabilirler.

|

|

BİLİMİN FELSEFESİ

KUR’AN ÇEVİRİSİ okunurken, bilimin konusu ile ilgili ifadelere rastlandığında not alınır ve notlar birleştirilir. Bu notlar ilk hareket noktası alınarak bilimin metodu istikametinde düşünce üretilir, çalışmalar yapılır. Her Kur’an okuyucusu bilimsel veri üretebilen bir zihin yapısına
ulaşabilir.

Konuyla ilgili teoriler ve isbat edilmiş şeyler birbirine karıştırılmamalıdır. Bir teori, bilimin kanunları, hükümleri sayılmaz. Bir teori; bilimin kanunları, hükümleri sayılmaz. Örneğin, Darwin teorisi gibi. Bu teori isbat edilmediği için teori düzeyinde kalmıştır. Biyoloji biliminin bir verisi, bir kanunu bir hükmü değildir.

Kur’an ile bilimlerin verileri, kanun ve hükümleri çelişki arzetmez. Bilim; kâinatın içindeki varlıkların özelliklerini tanıma ve yararlanma
çalışmalarıdır. Âlemler sözcüğü, uzaylar ve içinde bulunanlar anlamına gelir. Kozmolojinin (uzay bilim) konusu insanın araç ve gereçleriyle ulaşabildiği bütün uzay sahasıdır. Araç ve gereçlerimizle ışık hızına yakın bir hızda ilerlesek ötede kara delikler ile karşılaşıyoruz. Kara delikler yıldızları yutuyor ve bir daha o yıldız görülemiyor. Kara deliklerden sonra ne var acaba? Kara deliklerden sonra bir şey yok demek bilimin metoduna aykırıdır. Çünkü yok diyebilmek için kara deliklerden geçip ilerisini araştırmak lâzım. Kara deliklerin ötesini şu anda gözlemleme imkanımız mevcut değil. (Yıl 2013) Kur’an-ı Kerim gözlemleme imkanımızın mevcut olmadığı şeylere gayb alemi demektedir. Gayb aleminde bir şey yok demek bilime aykırıdır. Gayb aleminde nelerin bulunduğunu ise yine Kutsal Kitap Kur’an haber vermektedir. (Sekar, Hutame, Arş vb.)

Gözlemleme imkanımız olan aleme Kur’an, ŞEHADETALEMİ demektedir. Bilimlerin konularının tamamı şehadet alemi ile ilgilidir.
Metodları; şehadet aleminde var olan varlıkları tanımak özelliklerini keşfetmek, insan hayatında kullanılabilir hale getirmek için sağlıklı bilgiler elde etmek üzere geliştirilmiştir. Kur’an okurlarını şehadet alemini tanımaya, özelliklerini keşfetmeye ve yararlanmaya çağırmaktadır. Kur’an kendisinin bildirdiği gayb alemine iman etmeye (düşünerek kabul), şehadet aleminde ise bilim adamı olmaya davet etmektedir. Gayb aleminde var olduğunu haber verdiği şeylere iman edenlere veya etmeyenlere DÜNYADA herhangi bir baskı uygulamasını “red” etmektedir. Şehadet alemi ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamları olmaları için de okuyucusunu teşvik etmektedir.
|

|

ŞEHADET ALEMİ’NİN KONULARA AYRILARAK ARAŞTIRILMASI

|

A) ALET BİLİMLERİ

1- MATEMATİK : Araç ve gereçlerimizi kullanmakta, alışverişlerimizi yapabilmekte zamanın, günlerin, ayların, yılların hesabını
bilmekte ortak kabullerimiz.

2- MANTIK : İsbatına gerek duymaksızın akıl tarafından doğru kabul edilen ilkeler/prensipler ve akıl yürütme ile ulaşılan sonuçlar.

 

B) İNSAN BİLİMLERİ

3- FELSEFE : Herhangi bir konuda Ne, Niçin, Nasıl, Ne kadar, Ne zaman, Nerede sorgulanmasını yaparak olayların oluş sebeplerini,
şartlarını, engellerini düşünmek.

4- PSİKOLOJİ : Kendini başka birinin yerine koyarak, onun şartlarını, ortamını, yetişme biçimini düşünerek, kişinin düşünce, duygu ve
eylemlerini analiz etmek, organizmanın davranışlarını incelemek.

5- PEDOGOJİ : Doğumdan ölüme kadar insanın öğrenim ve eğitiminin daha iyi nasıl yapılabileceğini tespit etmeye çalışmaktadır.

6- FİLOLOJİ : İnsanın isteklerini dili ile ifade edebilmek için, varlıklara isimler takması, özlemlerini çeşitli sözcüklerle ifade etmesi.

7- AHLAK : Kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermekten azami derecede kaçınarak kendisine ve başkalarına yararlı olacak işlerin peşinde ilerleyerek yaşaması. Kişinin iyi ya da kötü işlevini tanıması.

Başkalarına somut zarar verilmesi halinde bu tür davranışlar karşısında ne yapılması gerektiği HUKUK BİLİMİ çerçevesine alınmıştır.
Ahlak Bilimi çerçevesinde olan davranışlara Dünyada herhangi bir ceza verilmesi sözkonusu olmadığından AHLÂK BİLİMİ kavramı
ile neyin kastedildiği bu açıklamadan daha iyi anlaşılabilir.

Örneğin, Din seçmek ahlaki bir olaydır. Herhangi bir dini seçen kişiye bu seçiminden dolayı bir başkasına zarar verdiği iddia edilerek,
Dünyada herhangi bir ceza verilemez.

İşlenmesi halinde Dünyada ceza verilmesi teklif edilen ve cezası açıkça belirtilen fiiller dışında kalan tüm fiiller Ahlak Bilimi kapsamına
girer.

8- SAN’AT : Doğru, iyi, faydalı, güzel olanı aramak; yanlış, kötü, zararlı, çirkin olandan uzak durmak.

9- TARİH : İlk insandan günümüze kadar yaşanılanların tesbiti.

 

C) TOPLUM BİLİMLERİ

10- HUKUK : İnsanın kendisine ve başkalarına verdiği somut zararların karşılıklarının Dünyada ne olacağı, insan hak ve vecibelerinin
belirlenmesi.

11- SİYASET : Toplumun ortak işlerinin, toplumdan yetki alınarak yapılması. Siyaset Bilimi, toplumun ortak işlerini ve nasıl yürütüleceğini, toplumdan nasıl yetki alınacağını araştırarak geliştirmeye çalışır.

12- SOSYOLOJİ : Toplumun oluşumunu, toplumların özelliklerini ve değişimlerini inceler. Yeni bir toplum nasıl oluşur? Bir insanın yeni
bir toplum oluşumu için harekete geçtiğini düşünelim.

Akıl, vicdan ve kalp hiçbir şekilde baskıya boyun eğmez. Baskı karşısında o an için değişmiş görünse bile, bir müddet sonra tekrar eski haline döner. Bundan dolayı zorlama, baskı, şiddet, terör ile yeni bir toplum oluşmaz. Zorlama ile yapılan ibadetler de aynı kapsama
girer. Bu nedenle ibadet yapanlara veya yapmayanlara Dünyada herhangi bir ceza verilmez.

Din konusunda çatışmalar, kavgalar böylece ancak son bulabilir. Kavgalar kesinlikle yanlış anlayışlardan, algılamalardan çıkmaktadır.
İnsanımızın dini eğitim ve öğrenim kaynakları çeşit çeşit ve değişik rant gruplarının liderlerinin öğrettikleri ile yetindikleri için yanlış anlamalardan dolayı kavgalar çıkmaktadır. Ayrılıklar çıkmaktadır. Mezhep ve meşrep kavgalarının yegane sebebi budur. Başka bir şey değildir!..

13- İKTİSAT : Mal ve hizmetlerin değişim aracı (para) ile ifade edilmesi. Planlama + Üretim + Dağıtım + Tüketim başlıca iktisadi
faaliyetleri oluşturur.

14- EDEBİYAT : Her dilin edebiyatı var. Macar dili ve edebiyatı gibi. İlgili dilin kurallarına göre yazılmış eserlerin incelenmesi konularını
kapsar.

15- ANTROPOLOJİ : Kavimlerin oluşumlarını konu edinir.

 

D) FEN BİLİMLERİ

16- FİZİK : Madde ve enerjinin çeşitli durumlarını ve özelliklerini konu edinir.

17- KİMYA : Çeşitli maddelerin ve enerjinin bileşimi ile oluşan karışımları konu edinir.

18- BİYOLOJİ : Canlıların özelliklerini konu edinir. Biyolojinin birinci kanunu: Cansız maddelerden canlı oluşum isbat edilemediği için,
CANLIYA GEÇİŞ YOKTUR.

Öyleyse canlıyı kim oluşturdu? Cevap: ALLAH. Biyolojinin ikinci kanunu: Türler arasında geçiş ispatlanamadığı için türler arası geçiş
yoktur. Örneğin; köpekten tavuk türüne geçiş sözkonusu değildir. Öyleyse her değişik türü ALLAH yaratmıştır.

19- KOZMOLOJİ : İnsan imkanları ile ulaşabilme veya araç ve gereçlerimizle gözlemleme imkanımız olabilen uzayın derinliklerini ve içindekileri inceler.

|
E) PRATİK BİLİMLER

20- MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ : Hendese: Hesap, Mühendis: Hesap yapan anlamına gelir. İmal edilecek makinaların hesabını yapanlara makine mühendisi, nşa edilecek yapıların hesabını yapanlara inşaat mühendisi denildiği gibi hayatın her alanında hesabı gerektiren her konuda mühendislik dalları oluşur.

21- MİMARLIK BİLİMLERİ : Mimar; imar eden anlamına gelir. “Yeryüzünü imar edin!” ayet anlamı, yeryüzünün imar edilmesi
konusunda insana teklif sunuyor.

Yeryüzünün imar edilmesi ile ilgili her konuda mimarlık dalları oluşur.

22- TIP BİLİMLERİ : Canlıların sağlığını korumak ve tedavi etmek ile ilgili tüm konular Tıp Bilimlerinin sahasına girer.

23- GÜVENLİK BİLİMLERİ : İnsanların canlarını, ırzlarını, akıllarını, mallarını, doğru bilgi alma haklarını, emniyette, güvende hissetmeleri ile ilgili tüm konular Güvenlik Bilimlerinin sahasına girer. Müslüman; başkalarının canına, ırzına, aklına, malına, doğru bilgi
alma hakkına göz diken, kasteden, zarar vermeye çalışan kişi olamaz. Tam tersine bütün insanların can, ırz, akıl, mal, doğru bilgi alma
emniyetini arzu eden, karşılığını Allah’tan bekleyerek seve seve canlarıyla, mallarıyla hizmete koşan kişidir; yani hizmetkâr bir insandır…
Medeniyet Başkanı tarafından kendisine verilen resmi bir görev olmadan fırkaların, cemaatlerin, hiziplerin, tarikatların, örgütlerin
verdiği talimatlarla güvenlik sağlanamaz.

Hz. Muhammed (sav) yaklaşık üç sene Alak (İkra/Oku), Kalem, Müzezzemmil Surelerini okudu, özümledi, anlattı, gereklerini yerine
getirdi. Sonra yaklaşık on sene, Mekke’de gelen ayetleri okudu, özümledi, anlattı, gereklerini yerine getirdi. Daha sonra yaklaşık on yıl içinde Medeni Ayetleri İniş Sırasına Göre okudu, özümledi, anlattı ve gereklerini yerine getirdi. Ve ülkesinin güvenliği böylece sağlandı.

 |

|

BİLİMLERİN OLUŞMASINDA YÖNTEM (METOD)

1. Hareket: Kur’an Sureleri veya Çevirileri İniş Sırasına veya Tertip Sırasına Göre okunur. BİLİM KONUSU İLE İLGİLİ AYETLERDEKİ
TEKLİFLER İLK HAREKET NOKTALARI olarak ele alınır. Üzerinde düşünülür.

2. Hareket: Terimlerin tanımları yapılır.

3. Hareket: Bilimin Hedefleri/Gayesi belirtilir.

4. Hareket: Bilimin konusu ile ilgili bir teklif ele alınır veya bir teori, bir hipotez atılır.

5. Hareket: Teklif uygulanır. Teori veya hipotez ispatlanmaya çalışılır. Suç, yasak olmayan konularda gözlem ve deneyler yapılır.

6. Hareket: Uygulamalar, deneyler kontrol edilir.

7. Hareket: Hatalı uygulamalar, deneyler düzeltilir. İstişareler yapılır.

8. Hareket: Sonuçlar ortaya konulur.

 

ÖRNEKLER

FİZİK

1) Matematik bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Matematik bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Matematik biliminin gayesi/hedefleri.
4) Matematik ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataları düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.

 

MATEMATİK

1) Matematik bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Matematik bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Matematik biliminin gayesi/hedefleri.
4) Matematik ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataları düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.

 

TARİH

1) Tarih bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Tarih bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Tarih biliminin gayesi/hedefleri.
4) Tarih ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataları düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.

 

SOSYOLOJİ

1) Sosyoloji bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Sosyoloji bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Sosyoloji biliminin gayesi/hedefleri.
4) Sosyoloji ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataları düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.

 

PRATİK BİLİMLER

1) Pratik Bilimler bilimi ile ilgili ayetlerin çevirileri.
2) Pratik Bilimler bilimi ile ilgili terimlerin tanımları.
3) Pratik Bilimler biliminin gayesi/hedefleri.
4) Pratik Bilimler ile ilgili bir teklif, bir teorinin ele alınması.
5) Teklifin uygulanması, teorinin deneylenmesi, gözlem yapılması.
6) Uygulama, deney, gözlem sonuçlarının kontrol edilmesi.
7) Kontrol sonucu hataları düzeltilmesi, istişare yapılması.
8) Sonucunun ortaya konulması. Hikmete ulaşılması.

 

|
OKULLARDA ÖĞRETİM PLÂNI TAVSİYESİ
(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na önerildi.)

|
İlkokul 1. Sınıf: Alak (İkra/Oku) Suresi 1, 2, 3, 4, 5. Ayetler.
İlkokul 2. Sınıf: Alak Suresi 6, 7, 8. Ayetler.
İlkokul 3. Sınıf: Fatiha Suresi.
İlkokul 4. Sınıf: İhlâs Suresi.

Ortaokul 1. Sınıf: Alak (İkra/Oku) Suresi.
Ortaokul 2. Sınıf: Kalem Suresi.
Ortaokul 3. Sınıf: Müzzemmil Suresi.
Ortaokul 4. Sınıf: Müddessir Suresi.

Lise 1. Sınıf: İniş Sırasına Göre 1-29. Sureler.
Lise 2. Sınıf: İniş Sırasına Göre 30-49. Sureler.
Lise 3. Sınıf: İniş Sırasına Göre 50-69 Sureler.
Lise 4. Sınıf: İniş Sırasına Göre 70-86. Sureler

Üniversite Hazırlık ve 1. Sınıf: Bakara Suresi.
Üniversite 2. Sınıf: İniş Sırasına Göre 89-99. Sureler.
Üniversite 3. Sınıf: İniş Sırasına Göre 100-112. Sureler.
Üniversite 4. Sınıf: İniş Sırasına Göre 113-114. Sureler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yorumlar