Allah’a Şirk Koşmak

03 Şubat 2018, Ayetlerle Düşünmek, Yorum Yok »

ALLAH’A ŞİRK KOŞMAK NASIL OLUR?!

Bu çalışmamızda Allah’a şirk koşmak nasıl oluru ayetlerle ele alacağız.

En başta şu bilinmelidir ki: Allah asla kendisine ortak koşulmasından hoşlanmaz?!

Ne müslümanım diyenlerin, ne hristiyanım ve ne de yahudiyim diyenlerin kendisine peygamberlerini de dahil hiçkimseyi ortak koşmalarından hoşnut olmaz!

Bilindiği üzere hristiyanım diyenler İsa Peygamberi, museviyim diyenler de Musa Peygamberi Allah ile beraber (hükümde ortaklık payesi vererek) anar olmuşlar ve hatta daha da ileri giderek Rabb yerine bile koymuşlardır.

İsa peygamber ve Musa peygamber’i ilah edinenleri müslümanım diyenler çok açık ve net bir şekilde onlara hiç çekinmeden müşrik diyebiliyorlar, lakin kendilerindeki şirki maalesef görmüyorlar?!

Bugün aynı şekilde Muhammed Peygamberimizi de İslam dininden çıkmış durumda olan ve kendi oluşturdukları atalar dinine mensup duruma düşmüş olan müslümanım diyenler de Muhammed Peygamberi ilah edinmişlerdir?!

Ne Allah’ın ve ne kendisinin, yani Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylemediği sözleri geçmiş ümmetlerde bulunan münafıkların iftira etmesiyle büyük bir külliyat meydana getirilmiştir ve günümüze kadar da maalesef ulaştırılagelmiştir. Allah’a Şirk Koşmak

Öyle durumda ki bugün ümmet, neredeyse: Kur’an ile eşdeğerde tutar hale getirilmişlerdir ve Hadislere de vahiy diyecek kadar ileri gitmişlerdir.

Bu nasıl olmuştur, bu konuyu en iyi ayetler ile anlamaya çalışmaktır diye düşünüyorum.

Çünkü aynı şeyler geçmiş ümmetlerce de yaşanmıştır ve Allah bize geçmiş ümmetler ile ilgili bilgiler vermiştir Kur’an’ında, bizlere de öğüt almak ve bu duruma nasıl düşüldüğünü kavramak düşmektedir.

Ayetleri okurken ayetler üzerinde şöyle düşünmenizi öneririm, neden mi: Çünkü bir kişi kendisinin MÜSLÜMAN olduğunu düşünürse asla ayetin murad ettiği manâyı anlaması mümkün olmaz?!

Ayetleri okurken, ayetlerde anlatılan KARAKTERİN öncelikle kendisi olabileceğini düşünmeli ve demeli ki:

~ Ey Sadık, bu sen misin?!

~ Burada anlatılan kötü hasletler sende de var, peki bu sen olabilir misin?!

~ Peki bu olumsuz (kötü, pislik, şirki özellikler) sende mevcut iken sen kendine göğsünü kabarta kabarta: Elhamdülillah ben müslümanım, diyebiliyorsun?!

~ Haydi o zaman bir an evvel tövbe et ve yeniden/sıfırdan: Allah’a bağlılığını göster, tövbe et ve kendini bu ayette anlatılan olumsuzluktan bir an evvel kurtar; ansızın ve hiç farkına varmadığın bir sırada azap sana da gelmeden tövbe et Sadık, diyebiliyor muyuz?! İşte o zaman inşaallah kurtuluş için ilk adımı atmış oluruz, yani: Müslüman (yalnız Allah’a bağlılığımızı bildirerek, hiç kimseyi aracı/vesile edinmeden) O’nun Müslümanı olabiliriz ve Müminliğimizin de ilk adımını atmış oluruz inş. Allah’a Şirk Koşmak

ALLAH’A ŞERİK KOŞMAK
(Allah hakkında delil indirmediğini din kabul etmektir).

Konuyu ayet ayet işleyeceğiz ve belki de zaman zaman ayet aralarında ayetten anladıklarımı, yani; ayetin emir, nehiy, tavsiye ve bize sunduğu bilgiler nelerdir ya da ayetin;

a) İbaresinden (bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söze) ile,
b) İşaretinden (işaret ettiği anlamı),
c) Delaletinden (kılavuzluk ettiği, yol gösterdiği anlamı) veya
d) İktizasından (gerekli olma, gerekme, gereği) göz önünde tutularak kavrayışımı sizlerle paylaşacağım.

ŞİRK

Şirket: Ortaklık demektir. Ortaklık: Birden fazla insanın mal veya emeklerini koyarak ticari bir iş yapmaları ve oluşan sonuçtan paylarını almalarıdır. Kâinatın yaratılışına kimse mal veya emeğini koymadığı için, Allah’a ortak olması düşünülemez. Keza, kâinatın devamı ve sonucunda da kimsenin Allah’a ortak olması söz konusu olamaz. Birinin Allah’a ortaklık iddia etmesi, yanı şirk koşması, o kişinin kibir ve gurur içinde
olduğunu yansıtır.

Kibir ve gurur kişinin objektif düşünmesini ve davranmasını önler. Kişi zulüm yapar, adalet yapıyorum zanneder. Günah işler, sevap kazanıyorum zanneder. Böylece hem kendisine, hem de başkalarına eziyet eder. Şirkten vazgeçmez ise, zaman ilerledikçe çürümüş bir şeftaliye benzer. Kasadaki diğer şeftalileri de çürütmeye başlar. Ve sonunda bir pislik yığını haline gelir. Bu pislik yığınının Cennete girmesi artık söz konusu olmaz. Sonsuza değin bir pislik olarak cehenneme atılır. Allah’a Şirk Koşmak

Şirk ikiye ayrılır;
a) Açık şirk,
b) Gizli şirk.

Şirk konusunda çok titiz olmalıyız. Şirkten Allah’a (Kur’an’a) sığınmalıyız. Kur’an ve çevirilerinden açık ve gizli şirki öğrenip, şirkten uzak durmalıyız. Kibir ve gururu terketmeliyiz. (Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi’nden alıntıdır; ÇEVİRİDEKİ BAZI TERİMLERİN ANLAMLARI) Allah’a Şirk Koşmak

|

Rahman ve Rahim;
İyiliği sonsuz, ikrâmı bol Allah’ın adıyla.

Akıl ve Bilim Işığında Kur’an’ın Türkçe Çevirisi

40. De ki:
“Allah’ın yanında yalvardığınız ortaklarınızı gördünüz mü?
Bana gösterin, yeryüzünde ne yarattılar?”
Ya da göklerde bir ortaklıkları mı var?
Veya onlara bir kitap vermişiz de,
onlar o kitaptan bir kanıt/delil üzerinde midirler?
Aksine zalimler, birbirlerine sadece aldatma vadediyorlar. (FATIR SURESİ’nden)

GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bu ibare çok önemli, hemen kişi kendisine çevirecek gözlerini; gerek dış gözlerini ve gerekse kalp gözünü ve kendisini tepeden tırnağa şöyle bir yoklayacak: Allah dışında kimden ne istiyorum?!

O’nun yanına koyduğum, değer verdiğim, O’ndan direk istemeden önce YARDIMINI istediğim biri ya da birileri var mı?

Gördünüz mü? derken, Allah; elbette görmüşsünüzdür, yapmışsınızdır, yaşamışsınızdır iyi düşünün diye de işaret etmektedir: Bu önemli konuya?!

Bana KİMLERİ aracı kılarak Ben’den istiyorsunuz, bunu mutlaka yapmış olmalısınız; haydi kim bunlar, şöyle bir düşünün geriye dönüp, der adeta…

5. ANCAK Sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur
ve
yalnız Senden yardım isteriz. (FATİHA SURESİ’nden)

Acaba bu hitabı unutmuş olabilir miyim? Allah dışında bir başkasını da araya koyarak Allah’tan yardım dilemiş olabilir miyim? Onun için kendini insan her zaman sorgulamalı: Gördünüz mü, hitabından bunu anlamalıyız…

Bu ayetin altına böyle küçük bir not düşmüş oldum. Bundan sonraki ayetleri de aynı şekilde herkes kendisine bu vb. şekilde şeyler sorarak, düşünerek; enine boyuna tefekkür ederek okumalı… Allah’a Şirk Koşmak

Rahman ve Rahim;
İyiliği sonsuz, ikrâmı bol Allah’ın adıyla.

24. YOKSA O’ndan başka ilâhlar mı edindiler?
De ki:
“Haydi kesin delilinizi getirin.
İşte, benimle beraber olanların delili/öğüdü/kitabı
ve
benden öncekilerin kitabı/öğüdü/delili!”
Aksine; onların birçoğu gerçeği bilmiyorlar.
Onlar yüz çeviriyorlar.

25. Senden önce, hiçbir elçi göndermedik ki,
ona şöyle vahyetmiş olmayalım:
“Şüphesiz ki,
Benden başka İlâh yoktur, öyleyse Bana kulluk edin.” (ENBİYA SURESİ’nden)

81. Ben nasıl olur da ortak koştuğunuz şeylerden korkarım?
Siz Allah’a, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri
ortak koşmaktan korkmuyorken.
Öyleyse,
bu iki topluluktan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?
Eğer gerçeği biliyor iseniz!”

82. İman eden ve imanlarına zulüm (şirk) karıştırmayanlar var ya;
işte onlar, güven onların(hakkı)dır.
Doğru yolu bulanlar da onlardır. (EN’AM SURESİ’nden)

33. De ki: “Rabbim yalnızca; açık ve gizli kötülüğü,
her türlü günahı, haksız yere saldırmayı,
hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı
ve
Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

70. Dediler ki:
“Tek Allah’a kulluk edelim
ve
atalarımızın ibadet ediyor olduklarını bırakalım diye mi
bize geldin?
Eğer doğrulardan isen bize vadettiğin şeyleri getir.”

71. (Hûd) dedi ki:
“Rabbinizden size bir azap ve bir hışım hak oldu.
Benimle mücadele mi ediyorsunuz?
Sizin ve babalarınızın isimlendirdiği,
Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği,
birtakım (kuru, boş, belirsiz) isimler hakkında! Bekleyin öyleyse!
Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim”.

72. Onu ve onunla birlikte olanları Bizden bir rahmetle kurtardık.
Ve ayetlerimizi yalan sayanların kökünü kestik. (ARAF SURESİ’nden)

40. O’nu bırakıp kulluk ettikleriniz;
sizin ve atalarınızın kendilerine isim taktığınız,
Allah’ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği isimlerdir.
Hüküm/hükümdarlık yalnızca Allah’a aittir.
Size, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir.
Dosdoğru din işte budur! Fakat, insanların birçoğu bilmiyor!.. (YUSUF SURESİ’nden)

71. Onlar Allah’ı bırakıp,
hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği,
kendilerinin de,
hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere,
kulluk ederler.
Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. (HAC SURESİ’nden)

35. Yoksa Biz onlara, kesin bir delil indirmişiz de,
O’na ortak koşmalarını, o mu söylüyor? (RUM SURESİ’nden)

23. Onlar ancak,
sizin
ve
babalarınızın kendilerini isimlendirdiğiniz boş isimlerdir.
Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi.
Ancak zanna (teorilerine)
ve
nefislerin alçak hevesine (isteklerine) uyuyorlar.
Halbuki onlara, Rablerinden hidayet (Kur’an) geldi. (NECM SURESİ’nden)

68. “ALLAH çocuk edindi” dediler.
Hâşâ! Allah böyle bir iddiadan uzaktır.
O zengindir/hiçbir şeye muhtaç değildir.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
Bu hususta yanınızda hiçbir delil yoktur.
Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? (YUNUS SURESİ’nden)

117.Kim Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarırsa,
-kendisi hakkında hiçbir delili bulunmadığı haldeonun
hesabı, Rabbinin yanındadır ancak.
Dikkat edin;
gerçeklerin üzerini örten/gizleyen(kâfir)ler kurtuluşa eremezler. (MÜMİNUN SURESİ’nden)

14. Onların kalplerini kuvvetlendirmiştik.
Hani kalktılar hemen dediler ki:
“Bizim Rabbimiz göklerin ve yeryüzünün Rabbidir.
Artık biz O’ndan başka bir ilâha asla yalvarmayacağız!
O zaman saçma sapan bir şey söylemiş oluruz.

15. İşte şunlar bizim halkımız O’nun dışında ilâhlar edindiler.
Onlar hakkında açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi?
Allah’a yalan uyduran kimseden daha zalim kim olabilir?” (KEHF SURESİ’nden)

Allah doğru söyledi ve bizler de inşaallah işitip itaat edenlerden oluruz.

|

|

|

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir